Verkeersmetingen in de wijk, informatie van de commissie publieke zaken

Ze waren niet te missen, de rubberen kabels die op verschillende plekken over de Borchsingel en de Groningerweg waren gespannen (28-9 werden ze weer verwijderd). Een bericht van de commissie Publieke Zaken.

De gemeente Tynaarlo is bezig om verkeersmetingen te verrichten, als aanvulling op een verkeerskundig onderzoek naar de toekomstige verkeersdruk op de Borchsingel. Dit onderzoek is belangrijk voor de bestemmingsplan wijzigingen die de gemeente voorbereid voor de mogelijke komst van een crematorium en supermarkten in Ter Borch. De bewonersvereniging maakt zich zorgen en roept bewoners op om mee te denken.

Op 15 september had de commissie publieke zaken van de bewonersvereniging haar reguliere overleg met de gemeente over de ontwikkelingen in de wijk. Belangrijkste onderwerp was het verkeersonderzoek dat de gemeente voor de zomer heeft laten uitvoeren. Tot teleurstelling van de bewonersvereniging bleek dat het verkeersonderzoek vertraging heeft opgelopen, omdat de gemeente besloten heeft om het onderzoek aan te vullen met actuele cijfers over de  verkeersbewegingen; vandaar de rubberen kabels in de wijk.

Opzet van verkeersonderzoek

In het verkeersonderzoek wordt onderzocht wat de impact van diverse ontwikkelingen is op de verkeersdruk op de Borchsingel, de hoofdweg van de wijk. De volgende ontwikkelingen worden in samenhang meegenomen in het verkeersonderzoek:

  • De komst van hotel Van der Valk bij het transferium Hoogkerk, gepland per eind 2016
  • De aansluiting van de Borchsingel via het transferium Hoogkerk op de snelweg A7, die er moet liggen zodra Van der Valk open gaat
  • De werkzaamheden aan de Ring Zuid van Groningen, waardoor de files op de A7 vanuit Drachten sterk zullen toenemen, gepland vanaf begin 2017
  • De mogelijke komst van een crematorium in Kranenburg Zuid, het gebied tussen Van der Valk en Ter Borch
  • De mogelijke komst van twee supermarkten in het entreegebied van Ter Borch

Zorgen over sluipverkeer

Afgelopen voorjaar heeft de gemeente een informatie bijeenkomst in Ter Borch georganiseerd over de diverse ontwikkelingen in de wijk. Hieruit bleek dat er in de wijk grote zorgen zijn over de ontsluiting A7 in combinatie met de werkzaamheden Ring Zuid, dat mogelijk veel sluipverkeer door de wijk zal opleveren.

In het recente overleg met de bewonersvereniging werd duidelijk dat de onderhandelingen van de gemeente met de potentiele projectontwikkelaar voor de supermarkten nog niet is afgerond. Wanneer de bestemmingsplan wijzigingsprocedure voor de supermarkten zal starten is dus nog niet zeker.

Vanaf vrijdag 2 oktober ligt het bestemmingsplan voor het crematorium ter inzage bij de gemeente, zoals aangekondigd in deze advertentie. Er wordt een vergelijking gemaakt tussen de hoeveelheid verkeer die het huidige bestemmingsplan (woningen) met zich mee zou brengen en de hoeveelheid verkeer die het crematorium met zich mee brengt. Dit betekent dat het verkeersonderzoek dat momenteel wordt uitgevoerd, niet meegenomen wordt in het bestemmingsplan voor het crematorium. De bewonersvereniging maakt zich hier grote zorgen over, omdat dit betekent dat niet integraal naar de verkeerssituatie wordt gekeken maar alleen per separate ontwikkeling.

Visie op de wijk

Tijdens het overleg met de gemeente is de bewonersvereniging uitgenodigd om met VVD-wethouder Nina Hofstra van Financiën en Economie van gedachte te wisselen over een visiedocument dat de gemeente heeft opgesteld voor de wijk Ter Borch. In het gesprek zal een toelichting op het visiestuk worden gegeven en kunnen vragen gesteld worden, alhoewel het stuk al definitief door het college is vastgesteld. Van enige invloed van bewoners op de visiebepaling door de gemeente lijkt dus geen sprake.

Hulp gevraagd om meer invloed uit te oefenen

De bewonersvereniging is teleurgesteld over het feit dat er sinds de informatiebijeenkomst van een half jaar geleden niets nieuws is te melden over de diverse ontwikkelingen. De gemeente investeert wel tijd om de wijk te informeren en in gesprek te gaan, maar kan vervolgens geen concrete uitspraken doen. Ook is het verkeersonderzoek uitgesteld en wordt het niet meegenomen in de bestemmingsplan wijzigingsprocedure voor het crematorium. Bovendien lijkt de wijk niet actief betrokken te worden om mee te denken over de toekomst van de wijk en maatregelen om de wijk veilig en aantrekkelijk te houden.

Vandaar dat de bewonersvereniging tijdens de eerstvolgende ledenvergadering op maandag 16 november haar koers richting de gemeente wil bepalen. De eerste prioriteit was het op gang brengen van de communicatie van en met de gemeente. Nu dit gelukt is wordt het tijd om meer invloed uit te gaan oefenen op de gemeente. Daarvoor zoekt de bewonersvereniging extra ondersteuning, het liefst van mensen die een juridische en/of ruimtelijke ordening achtergrond hebben. Bewoners die hier over willen meedenken worden van harte uitgenodigd om zich ter voorbereiding op 16 november te melden bij de commissie publieke zaken: publiekezaken@bewonersvereniging-terborch.nl

Reacties zijn gesloten.