Terugkoppeling enquête februari 2015 – oprichtingsvergadering

Er is op 18 februari 2015 aan 440 mailadressen het verzoek verzonden om de enquête in te vullen. Dit betreft ongeveer 400 woningen (ongeveer 2/3 van het thans aanwezige woningen). De enquête is op 28 februari 2015 weer gesloten (en heeft dus 10 dagen open gestaan).

Door 190 personen (woningen) is de enquête ingevuld. Dat is bijna 50%!!

Aantal respondenten naar wijk:

Groene Lint = 7 Tuinwijk = 108
Rietwijk = 2 Waterwijk = 73

 

Er zijn door 28 personen vragen gesteld die men graag op de oprichtingsvergadering beantwoord wil zien. Van deze 28 geven 6 aan ook op de oprichtingsvergadering aanwezig te zullen zijn.

De vragen zijn vooral een verzoek om meer informatie over de aangekondigde wijzigingen rondom Ter Borch. Zo spelen de supermarkt, het crematorium en de ontsluiting met de A7 de hoofdrol. Een aantal personen stelt hele persoonlijke vragen waaruit blijkt dat de rol van de bewonersvereniging in de uitvoering nog verduidelijkt dient te worden. Tijdens de oprichtingsvergadering is daar toelichting op gegeven en ook op de website wordt duidelijk gemaakt waar de bewonersvereniging voor staat.

Tijdens de oprichtingsvergadering (leden hebben de presentatie en notulen ontvangen) wordt aangegeven dat de (commissie publieke zaken van de) bewonersvereniging géén actiecomité is maar een transparante samenwerking tussen de wijk en de gemeente op gang wil brengen. Daarnaast heeft de bewonersvereniging nog twee commissies die activiteiten zal organiseren (commissie activiteiten) en centrale inkoop kortingen gaat regelen (commissie inkoop).

Voor de commissies wordt ook vertegenwoordiging vanuit Waterwijk, Rietwijk en het Groene Lint gezocht. De enquête levert meerdere aanmeldingen op.

Reacties op vragen gesteld door de commissie publieke zaken

Uit de vorige enquête zijn meerdere onderwerpen naar voren gekomen die door de commissie opgepakt kunnen worden. Gevraagd wordt naar de belangrijkste (top 3). Deze blijkt te zijn:

Verkeersveiligheid, Aansluiting A7 en de supermarkt.

Er komen op de diverse onderwerpen erg veel reacties binnen die mee worden genomen bij het bepalen van de aanpak en invulling van de betreffende onderwerpen.

De onderwerpen die niet direct de hoogste prioriteit krijgen (maar wel op de agenda blijven) zijn:

Speelmogelijkheden voor jeugd, groenvoorziening en inrichting, ontwikkelingen en werkzaamheden in de wijk.

Op de vraag ‘Recent is duidelijk geworden dat de gemeente en een ontwikkelaar weer plannen hebben voor een supermarkt in Ter Borch. Welke van de onderstaande stellingen is voor jou van toepassing?’ wordt door de respondenten als volgt gereageerd:

erg oneens = 25
oneens = 12
neutraal = 27
eens = 37
erg eens = 73

Op basis van de per februari 2015 beschikbare informatie blijkt het grootste deel van de 174 respondenten op deze vraag (63%) positief te staan naar de komst van een supermarkt in Ter Borch.

Reacties op vragen gesteld door de commissie activiteiten

Welke van de volgende activiteiten vind jij ‘interessant’, ‘neutraal’ of ‘niet interessant’?

Activiteit Interessant Neutraal Niet interessant
Speurtocht (voor jeugd met ouders) in de omgeving 53 67 49
Rondleiding door natuurmonumenten 97 57 15
EHBO voorlichting (vooralsnog niet de opleiding) 34 91 44
EHBO voor kinderen (idem) 46 79 42
Brand (veiligheid, wat te doen bij) 45 86 36
Inbraak (voorkomen) 84 61 23
Voetbaltoernooi (jeugd) 67 63 37

Ook komen er veel suggesties voor andere activiteiten of reacties en invulling op bovenstaande activiteiten van de 169 respondenten op deze vraag.

Reacties op vragen gesteld door de commissie inkoop

Uit de vorige enquête zijn een aantal onderwerpen gekomen waar ‘men’ interesse in heeft. De commissie stelt voor 2015 de volgende 4 inkoop voorstellen op en wil ter voorbereiding weten hoe het animo ligt om mee te doen.

De vraag is dan ook ‘Kun je aangeven of je mee zou doen met een aanbieding voor:’

Inkoopvoorstel Zeker wel Misschien Helemaal niet
Zonnepanelen 24 84 62
Huisschilder 39 82 48
ICT in huis / beveiliging 16 85 67
WTW/CV onderhoud 37 84 48

Meerdere namen worden genoemd van bedrijven waar bewoners goede (of slechte) ervaringen mee hebben.

Reacties zijn gesloten.