Bouw van bruggen tussen Madijk en Rietwijk-Zuid

Van de aannemer ontvingen wij onderstaand bericht:

“In uw woonwijk Rietwijk zuid gaan wij (aannemingsbedrijf Oosterhof Holman) de komende tijd vier bruggen bouwen. Het werk omvat twee betonnen verkeersbruggen, waarvan één de wegen Vuurjuffer en Waterjuffer verbindt en één de Oeverlibel met de Grasjuffer. Ook worden er twee stalen loopbruggen aangebracht, waarvan één de Grasjuffer verbindt met de Madijk en één de Vuurjuffer met de Madijk.

Werkzaamheden

Vanaf 4 april 2016 gaan we aan de slag met de bruggen. Nadat de bouwplaatsen zijn ingericht en afgeschermd met bouwhekken, starten we met het grondwerk en de fundaties van de bruggen. Daarna maken we voor de betonbruggen het betonwerk, gevolgd door de afwerking van de bruggen. De stalen bruggen worden nu gemaakt in de fabriek. Als ze klaar zijn, brengen we ze aan op hun fundatie. Daarna volgt de afwerking. De planning is dat de werkzaamheden op 29 juli 2016 afgerond zijn.

Mogelijke hinder

De werkzaamheden vinden binnen de bouwhekken plaats. Tijdens de werkzaamheden zijn er extra transportbewegingen om het materialen en materieel aan te voeren. Ook kan tijdens het aanbrengen van de palen trillingshinder ontstaan. Dit proberen wij zoveel mogelijk te voorkomen door gebruik te maken van een trillingsarme funderingsmethode en monitoring.

Vanaf uw kant vragen wij enig begrip voor de eventuele overlast, welke wij uiteraard tot een minimum zullen proberen te beperken. Bij voorbaat dank voor uw medewerking.

Voor eventuele inlichtingen over de uitvoering van de werkzaamheden kunt u zich wenden tot onze uitvoerder de heer Tolboom, telefoonnummer: 06 – 50247586.

Namens de gemeente Tynaarlo worden de werkzaamheden begeleidt door de heer W. Danhof 06-20403095 (dagelijkse toezichthouder) en de heer Hoogheem 0592-266662 (directievoerder)

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.”

Lees hier deze brief informeren werkzaamheden bruggen

Reacties zijn gesloten.